Now you are here:> home > China Trade Guide > Business Travel in China  

Business Travel in China

Basics, Numbers & Time

Basics

I wo
You (Singular) ni
He/She/It ta
We women
You (Plural) nimen
They tamen
Yes shi
No (isn't) bushi
Hello/How are you ni hao
Please help me qing bang wo
Thank you xiexie
Goodbye zai jian
Sorry duibuqi
Is it possible...? kebukeyi...?
It is (not) possible (bu) keyi
Are there any...? OR do you have...? you meiyou...?
There are you
There aren't mei you
I want wo yao
I don't want wo bu yao

Numbers

Zero ling
One yi/yao
Two er/liang
Three san
Four si
Five wu
Six liu
Seven qi
Eight ba
Nine jiu
Ten shi
Eleven shiyi
Twelve shi er
Twenty ershi
Twenty one ershiyi
One hundred yibai
One thousand yiqian
Ten thousand yiwan
One hundred thousand shiwan
One million yibaiwan
One hundred million yiyi
One billion shiyi
First di yi
Second di er

Time

Monday xingqi yi
Tuesday xingqi er
Wednesday xingqi san
Thursday xingqi si
Friday xingqi wu
Saturday xingqi liu
Sunday xingqi tian
Morning zaoshang
Afternoon xiawu
Evening wanshang
Now xianzai
Later yi hou
Today jintian
Tomorrow mingtian
Yesterday zuotian
The day after tomorrow houtian
Week/month/year xingqi/yue/nian
What's the time? ji dian
1:11 yidian shiyifen
...hour...minute ...dian...fen

Months are formed by adding numbers to the root word month (yue). March will therefore be sanyue. To say three months the measure word ge (frequently used between numbers and nouns) will be added (i.e. san ge yue = three months).